Thomas Alva Edison

Thomas A. Edison (Entwickler)
1893
Thomas A. Edison (Entwickler)
21.11.1877 – 1877
Thomas A. Edison (Urheber)