Neuronal correlates of colour-graphemic synaesthesia: A fMRI study., J. M. Sperling, D. Prvulovic, D. E. Linden, A. Stirn (Hg.), 2006


@article{Sperling.2006,
 author = {Sperling, J. M. and Prvulovic, D. and Linden, D. E. and Stirn, A.},
 year = {2006},
 title = {Neuronal correlates of colour-graphemic synaesthesia: A fMRI study.},
 pages = {295-303},
 volume = {42},
 number = {2},
 issn = {0010-9452},
 journal = {Cortex}
}
[export]
 
noch keine Personen oder Körperschaften zugeordnet.