Anton Karas
Born on: 1906
Died on: 1985 
no other names
9.1949
Anton Karas (Music)