Thomas de Hartmann
Born on: 1885
Died on: 1956
 
Thomas von Hartmann
1912
Thomas de Hartmann (Composer)