Tristan Tzara
Born on: 16 April 1896
Died on: 24 Dezember 1963 in Paris
 
no other names
1919
Tristan Tzara (Author)
1919
Tristan Tzara (Author)