Joshua White 
no other names
1960 – 1979
Joshua White (Creator)